مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - نقلیه سواری 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - نقلیه سواری 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - نقلیه سواری 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه واگذاری امور عملیات، انبار خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری هواپیمایی و مهمانسراها 1400/09/18 1400/09/23
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه واگذاری امور عملیات، انبار خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - نقلیه سواری 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حمل ونقل درون وبرون شهری - نقلیه سواری 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - نقلیه سواری 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگیری های هواپیمایی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگیری های هواپیمایی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری هواپیمایی 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، توزیع و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/06/02 1400/06/10
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/04/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11