مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری شهرداری بانه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری شهرداری بانه 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات خدمات شهری بصورت حجمی 1400/07/17 1400/07/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری شهرداری بانه 1400/07/17 1400/07/21
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه بتن ریزی معابر محلات کمربندی 1400/06/30 1400/07/07
مناقصه بتن ریزی معابر محلات کمربندی 1400/06/24 1400/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگ فرش و محوطه سازی خیابان و پارک 1400/06/02 1400/06/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی محلات 1400/06/02 1400/06/08
مناقصه پروژه سنگ فرش و محوطه سازی خیابان و پارک 1400/06/01 1400/06/08
مناقصه پروژه سنگ فرش و محوطه سازی خیابان و پارک 1400/05/24 1400/06/08
مناقصه بتن ریزی معابر 1400/05/24 1400/06/08
مناقصه بتن ریزی محلات 1400/04/29 1400/05/04
مناقصه بتن ریزی معابر محلات 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگ فرش و محوطه سازی خیابان و پارک 1400/04/24 1400/04/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری 1400/04/24 1400/04/29
مناقصه پروژه سنگ فرش و محوطه سازی خیابان 1400/04/24 1400/04/29
صفحه 1 از 30