کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406464 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی - خرید ریکلوزر گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات ( سکو و Pt ) - انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و... استان ایلام 1402/09/14 1402/09/18
7403660 مناقصه خرید ریکلوزر گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات ( سکو و pc) استان ایلام 1402/09/14 1402/09/18
7402892 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه جابه جایی شبکه برق استان ایلام 1402/09/14 1402/09/18
7397731 مناقصه خرید ریکلوز گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات(سکو و pc) استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7397730 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7397729 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه جابه جایی شبکه برق شهر آسمان آباد شهرستان چرداول استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7397728 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و رفع فولباری ترانسهای شهری استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7397727 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و فولباری ترانسهای شهرستان دهلران استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7397726 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه شبکه برق روستایی شهر موسیان استان ایلام 1402/09/12 1402/09/18
7359522 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روشنایی استان ایلام 1402/09/01 1402/09/04
7351575 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روشنایی - استان ایلام 1402/08/29 1402/09/04
7349758 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روشنایی معابر امامزاده سید اکبر دهلران استان ایلام 1402/08/28 1402/09/04
7349531 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق (تبدیل سیم به کابل خودنگهدار2) شهرستان ایلام استان ایلام 1402/08/28 1402/09/04
7308323 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و فولباری ترانسها - انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه جابجایی شبکه برق استان ایلام 1402/08/24 1402/08/27
7299138 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و فولباری - انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه جابجایی شبکه برق استان ایلام 1402/08/22 1402/08/27
7296865 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی - خرید ریکلوزر گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات ( سکو و Pt ) استان ایلام 1402/08/22 1402/08/23
7295893 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه برق و فولباری ترانسهای شهرستان استان ایلام 1402/08/21 1402/08/27
7295890 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و بهینه جابه جایی شبکه برق استان ایلام 1402/08/21 1402/08/27
7287936 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی - خرید ریکلوزر گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات استان ایلام 1402/08/20 1402/08/23
7283475 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ریکلوز گازی هوایی با تامین کننده برق و متعلقات(سکو و pc) استان ایلام 1402/08/17 1402/08/23
صفحه 1 از 72