مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بازسازی میدان- بازسازی رفوژ بلوار - بازسازی پارک 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی پارک 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ی بازسازی میدان 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه بررسی اسناد حسابداری ارائه شده در واحد حسابداری شهرداری جهت استخراج اطلاعات مالیات برارزش افزوده پرداختی به شهرداری 1400/10/29 1400/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی پارک 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه واگذاری پروژه بازسازی رفوژ جدا کننده بلوار 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس مدارس 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه واگذاری بازسازی میدان - خرید دستگاه تولید آجر بتنی پرسی - بازسازی رفوژ خیابان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی رفوژ بلوار 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی میدان 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ی بازسازی روفوژ جداکننده ی خیابان 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه واگذاری بازسازی میدان - خرید دستگاه تولید آجر بتنی پرسی - بازسازی رفوژ خیابان 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه تولید آجرهای بتنی پرسی با متعلقات 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه واگذاری پروژه بازسازی رفوژ جدا کننده بلوار 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی رفوژ بلوار جدا کننده 1400/08/05 1400/08/10
مناقصه واگذاری پروژه بازسازی رفوژ جدا کننده 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه - دریاچه مصنوعی میر رضی الدین آرتیمانی - بازسازی میدان زکات - خرید جداول از نوع سنگ گرانیت - خرید دستگاه تولید آجر بتنی پرسی - دستگاه تولید جداول بیتی پرسی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه تولید جداول بتنی پرسی با متعلقات 1400/07/26 1400/08/03
مناقصه بازسازی میدان 1400/07/26 1400/08/03
مناقصه خرید دستگاه تولید آجرهای بتنی پرسی 1400/07/26 1400/08/03
صفحه 1 از 17