کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8071598 مناقصه تهیه، بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در محدوده ناحیه یک به صورت پراکنده استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/24
8070092 مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری و خاکریزی معابر شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 2617 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/24
8070084 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در معابر شهرک صنعتی سلیمان صباحی 2615 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/24
8070081 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای جدول و بلوک فرش بلوار دانشگاه و هلال 17 2614 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/23
8070078 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت جهت روکش بلوار ولی عصر، رینگ دور پارک شادی، پارکینگ پارک شادی، جنب ورزشگاه تختی 2619 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/23
8070064 مناقصه عمومی یک مرحله ای آواربرداری، خاکبرداری و خاکریزی در محدوده ناحیه یک 2618 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/23
8070061 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای جدول و بلوک فرش کوچه قیام 8 2313 استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/23
8064927 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر - زیرسازی بلوار - تهیه بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در بلوار - اجرای اسکلت ساختمان آتش نشانی استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/21
8063169 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد تهیه، بارگیری، حمل مخلوط تونان و تخلیه در معابر- تهیه، بارگیری، حمل مخلوط تونان و تخلیه- خاکبرداری و خاکریزی معابر شهرک صنعتی استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/24
8062456 مناقصه واگذاری عملیات شامل 4 مورد آواربرداری خاکبرداری و خاکریزی- خرید آسفالت جهت روکش بلوار- خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوار - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول کوچه استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/23
8049412 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی بلوار مادر استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/21
8049035 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در بلوار مادر (2433) استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/21
8048563 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت ساختمان آتش نشانی استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/21
8048562 مناقصه خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر در محدوده ناحیه یک استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/21
8048525 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی بلوار ولی عصر (عج)، صالح دشت، صالح آباد،حکمت 5، بلوار دانشگاه کوچه 15 و 51، فاز 4 مسعود آباد کوچه 1 و 5 ... استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/21
8024791 مناقصه واگذاری عملیات شامل 4 مورد آواربرداری خاکبرداری و خاکریزی- خرید آسفالت جهت روکش بلوار- خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوار - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول کوچه استان اصفهان 1403/03/06 1403/03/23
8024742 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد تهیه، بارگیری، حمل مخلوط تونان و تخلیه در معابر- تهیه، بارگیری، حمل مخلوط تونان و تخلیه- خاکبرداری و خاکریزی معابر شهرک صنعتی استان اصفهان 1403/03/06 1403/03/24
8024674 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری - زیرسازی بلوار - تهیه بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در بلوار - اجرای اسکلت ساختمان آتش نشانی استان اصفهان 1403/03/06 1403/03/21
8014837 مناقصه پروژه ساماندهی میدان استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/07
8005156 مناقصه واگذاری کف سازی میدان شامل خرید و اجرای جدول و بلوک فرش استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/05
صفحه 1 از 50