مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث دهانه دوم پل راه آهن 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش ـ بارگیری ،حمل و تخلیه مخلوط برای معابر 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت معابر (لکه گیری و ترمیم ترانشه) 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش کوچه و جدول جهت ساماندهی پارکهای محلی شامل فضای سبز 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث دهانه دوم پل 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و اجرای بلوک فرش- خرید و اجرای جدول باند کندرو 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت معابر (لکه گیری و ترمیم ترانشه) بافت فرسوده سطح شهر 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش کوچه و جدول جهت ساماندهی پارکهای محلی شامل فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش-خرید و اجرای بلوک فرش 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش در محدوده بافت قدیم-خرید و اجرای جدول 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسفالت 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسفالت جهت معابر 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث دهانه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید جدول جهت استفاده در بلوار -ادامه عملیات جدول گذاری 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری و سازمان های وابسته 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش ترافیکی خیابان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث دهانه دوم پل 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای بلوک فرش کوچه و جدول جهت ساماندهی پارکهای محلی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید جدول -اداره عملیات جدول گذاری 1400/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37