کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405220 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : خرید و اجرای جدول و بلوک فرش - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول استان اصفهان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403205 مناقصه خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت جدید و فرسوده استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/15
7402491 مناقصه خرید و اجرای جدول و بلوک فرش بلوار های دکتر اسلامی و خلیج فارس استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/15
7399765 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت واگذاری تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری (شامل کارگر فضای سبز، ساده و خدماتی) استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7370852 مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار مسیر پیاده رو و دوچرخه سواری استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370830 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت جدید و فرسوده - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوارها استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7342867 مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش باند کندرو بلوار استان اصفهان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7310081 مناقصه انجام و راهبری کلیه امور مرتبط به حفظ، حراست و نگهبانی با تامین نیروی واجد شرایط استان اصفهان 1402/08/25 رجوع به آگهی
7306969 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :خرید و اجرای جدول و بلوک فرش -خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوار استان اصفهان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7282772 مناقصه انجام و راهبری کلیه امور مرتبط به حفظ ، حراستو نگهبانی با تامین نیروی واجد شرایط استان اصفهان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7251658 مناقصه واگذاری روکش آسفالت خیابان ها استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/08
7249997 مناقصه واگذاری شامل 6 مورد - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول - روکش آسفالت خیابانها استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7218521 مناقصه واگذاری شامل 6 مورد خرید و اجرای بلوک فرش و جدول پارک - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول- روکش آسفالت خیابانها - تهیه، بارگیری، حمل مخلوط و تخلیه در محل پروژه و خاکبرداری و خاکریزی بلوار- عملیات خا... استان اصفهان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7188304 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید و اجرای جدول بلوار 2-خرید و اجرای لکه گیری و ترمیم ترانشه های آسفالت سطح شهر در محدوده ناحیه استان اصفهان 1402/07/20 رجوع به آگهی
7188294 مناقصه خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت جدید و فرسوده - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوارها استان اصفهان 1402/07/20 رجوع به آگهی
7151759 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت جدید و فرسوده - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول بلوارها استان اصفهان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7151744 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید و اجرای جدول بلوار 2- خرید و اجرای لکه گیری و ترمیم ترانشه های آسفالت سطح شهر استان اصفهان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7095101 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت تاریخی - خرید و اجرای جدول و بلوک فرش - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول پارک - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول کوچه - روکش آسفالت خیابا... استان اصفهان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7092124 مناقصه عملیات عمرانی استان اصفهان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7063441 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل خرید و اجرای جدول و بلوک فرش در محدوده بافت تاریخی - خرید و اجرای جدول و بلوک فرش - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول پارک - خرید و اجرای بلوک فرش و جدول کوچه - روکش آسفالت خی... استان اصفهان 1402/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46