مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکشها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و استراحت گاه رانندگان و ترمیم آسفالت محوطه انبار 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکشها، تعمیرات اتاقهای توزیع بار، صدور و استراحت گاه رانندگان و ترمیم اسفالت 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه واگذاری اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکشها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و استراحت گاه رانندگان و ترمیم آسفالت محوطه انبار 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکش ها -تعمیرات اتاقهای توزیع بار-صدور و استراحتگاه رانندگان و ترمیم آسفالت 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی / راهبری ماشینهای اداری 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه - راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی / راهبری ماشینهای اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار - اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری ، عمومی / راهبری ماشینهای اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار / اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمای 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی اداره امور انبارهای نفت منطقه همدان 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/07/20 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/07/13 1400/07/17
مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه دیوار کشی اطراف و پیرامون مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/06/31 1400/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه لوله کشی 1400/06/31 1400/07/06
مناقصه دیوارکشی اطراف و پیرامون مرکز سوختگیری هواپیمایی-لوله کشی مجزا 1400/06/30 1400/07/06
مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11