کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7111318 مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه USO سایتهای موبایل استان زنجان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7096046 مناقصه خرید شلف OLT MA5608T استان زنجان 1402/07/08 رجوع به آگهی
7094341 مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه USO سایتهای موبایل (شلف 8 کاناله CWDM ) استان زنجان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7093663 مناقصه خرید شلف OLT MA5608T استان زنجان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7090310 مناقصه خرید شلف OLTMA5608T دارای دو عدد کارت 16(MCUD پورت و دو عدد کارت GPFD استان زنجان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7039278 مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه USO سایتهای موبایل استان زنجان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038869 مناقصه انجام عملیات اجرای فیبر نوری ارتباطی استان زنجان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038860 مناقصه انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی نوری طرح USOنیک پی شهرک استان زنجان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038398 مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه USO سایتهای موبایل از محل تامین بودجه استان زنجان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038234 مناقصه انجام عملیات اجرای فیبر نوری ارتباطی استان زنجان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7034140 مناقصه انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی نوری طرح USO استان زنجان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7033556 مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه USO سایتهای موبایل از محل تامین بودجه استان زنجان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7033411 مناقصه انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی نوری طرح USO استان زنجان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7028644 مناقصه انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی نوری طرح USO استان زنجان 1402/06/19 رجوع به آگهی
7024591 مناقصه خرید شلف OLTMA5608T دارای دو عدد کارت 16 (MCUD) پورت و دو عدد کارت GPFD استان زنجان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7024556 مناقصه خرید تعداد 24 لینک کارتهای rsu و msuبهمراه infهای مرتبط جهت استفاده در راه اندازی ریموت های lx1 استان زنجان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7009903 مناقصه خرید تعداد 24 لینک کارتهای rsu و msuبهمراه infهای مرتبط جهت استفاده در راه انداری ریموت های lx1 مراکز استان زنجان 1402/06/14 رجوع به آگهی
7009901 مناقصه خرید شلف OLT MA5608T دارای دو عدد کارت 16 MCUD پورت و دو عدد کارت GPFD استان زنجان 1402/06/14 رجوع به آگهی
6996416 مناقصه خرید شلف OLTMA5608T دارای دو عدد کارت 16 (MCUD) پورت و دو عدد کارت GPFD استان زنجان 1402/06/14 رجوع به آگهی
6996411 مناقصه خرید تعداد 24 لینک کارتهای rsu و msuبهمراه infهای مرتبط جهت استفاده در راه اندازی ریموت های 1×امراکز استان زنجان 1402/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 95