کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8095724 مناقصه واگذاری انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل استان زنجان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094681 مناقصه عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل منطقه استان زنجان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094637 مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل استان زنجان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8086330 مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل استان زنجان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086309 مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل استان زنجان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8057086 مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری استان زنجان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8044497 مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری استان زنجان 1403/03/10 رجوع به آگهی
8043303 مناقصه انجام عملیات اجرائی تکمیل ساختمان نیمه کاره استان زنجان 1403/03/09 رجوع به آگهی
8039207 مناقصه انجام عملیات اجرائی تکمیل ساختمان نیمه کاره استان زنجان 1403/03/09 رجوع به آگهی
8036053 مناقصه انجام عملیات اجرائی تکمیل ساختمان نیمه کاره استان زنجان 1403/03/08 رجوع به آگهی
8034990 مناقصه انجام عملیات اجرائی تکمیل ساختمان نیمه کاره استان زنجان 1403/03/08 رجوع به آگهی
8030034 مناقصه واگذاری انجام عملیات ترمیم مسیرهای حفاری پروژه های توسعه شبکه استان زنجان 1403/03/07 رجوع به آگهی
8028198 مناقصه انجام عملیات ترمیم مسیرهای حفاری پروژه های توسعه شبکه استان زنجان 1403/03/07 رجوع به آگهی
8024866 مناقصه واگذاری انجام عملیات ترمیم مسیرهای حفاری پروژه های توسعه شبکه استان زنجان 1403/03/06 رجوع به آگهی
7975239 مناقصه انجام عملیات اجرائی مفصلبندی ارتباطی فیبر نوری طرحهای اختصاصی استان زنجان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7969737 مناقصه انجام عملیات کابل کشی ارتباطی فیبر نوری طرحهای اختصاصی استان زنجان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7957387 مناقصه لغو اگهی انجام عملیات اجرائی تکمیل ساختمان نیمه کاره استان زنجان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955464 مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری استان زنجان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955409 مناقصه نگهداری شبکه فیبرنوری استان زنجان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955121 مناقصه نگهداری شبکه فیبرنوری استان زنجان 1403/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 101