مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث هنرستان 6 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خرید تجهیزات 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه خرید تجهیزات 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (300 دستگاه کپی چندکاره) 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (300 میز مدیریت ) 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (400 صندلی گردان ) 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (300 کمد کتابخانه ) 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب (1 سری تجهیزات مورد نیاز کارگاه ماشین ابزار 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس (میز و صندلی مطالعه متوسطه ) 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه اجرای آسفالت مدارس 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت مدارس 1400/10/15 1400/10/21
صفحه 1 از 50