مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1398/10/29 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه خرنه زاهدان 1398/10/28 1398/10/30
تکمیل مدرسه 6کلاسه 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6کلاسه دوکی 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه میرآباد چابهار 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه حمیدگو کنارک 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه ادیمی 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه بتنی سینوکان جالق سراوان 1398/10/28 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه مالک اشتر پیشین راسک 1398/10/28 1398/10/30
استانداردسازی مدارس 1398/10/28 1398/10/30
صفحه 1 از 40