کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7167815 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7167803 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7167800 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس سیستان استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7167792 مناقصه تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7167790 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس زاهدان و خاش استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7167787 مناقصه تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/22
7156846 مناقصه خرید تجهیزات شامل میز و دو صندلی دانش آموزی متوسطه اول - اسپیلت سرد و گرم استان سیستان و بلوچستان 1402/07/15 1402/07/18
7155934 مناقصه تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی و متوسطه سطح استان ( خرید 10000میز و صندلی دانش آموزی متوسطه اول) استان سیستان و بلوچستان 1402/07/15 1402/07/18
7155933 مناقصه تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان های سطح استان ( 500دستگاه اسپیلت سرد و گرم 18000) استان سیستان و بلوچستان 1402/07/15 1402/07/18
7153275 مناقصه خرید تجهیزات شامل - میزدو صندلی دانش آموزی متوسطه اول- اسپیلت سرد و گرم استان سیستان و بلوچستان 1402/07/13 1402/07/18
6939514 مناقصه ایجاد فضاهای آموزشی استان (خرید 500میز کلاسی 4کشو) استان سیستان و بلوچستان 1402/05/31 1402/06/05
6939511 مناقصه ایجاد فضاهای آموزشی استان س و ب (خرید 350 میز اداری ) استان سیستان و بلوچستان 1402/05/31 1402/06/05
6939509 مناقصه ایجاد فضاهای آموزشی استان س و ب (خرید 15000 صندلی دسته دار امتحانی) استان سیستان و بلوچستان 1402/05/31 1402/06/05
6935428 مناقصه خرید تجهیزات:صندلی دسته دار امتحانی - میز کلاسی 4 کشو - میز اداری استان سیستان و بلوچستان 1402/05/31 1402/06/05
6931017 مناقصه صندلی دسته دار امتحانی - میز کلاسی 4 کشو - میز اداری استان سیستان و بلوچستان 1402/05/30 1402/06/05
6901595 مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه استان سیستان و بلوچستان 1402/05/22 1402/05/23
6890403 مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه استان سیستان و بلوچستان 1402/05/18 1402/05/23
6890401 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/05/18 1402/05/23
6863020 مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه استان سیستان و بلوچستان 1402/05/10 1402/05/14
6862998 مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/05/10 1402/05/14
صفحه 1 از 72