مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب 1397/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ایاب و ذهاب 1397/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت و تاسیسات 1397/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان احداث سوله دیزل روم و اجرای سیستم رینگ آب و هایدرانت آتش نشانی مرکز انتقال نفت 1396/10/17 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان احداث سوله دیزل روم و اجرای سیستم رینگ آب و هایدرانت آتش نشانی مرکز انتقال نفت 1396/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت 1396/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت 1396/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت 1396/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز 1396/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت 1396/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت 1396/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر 1396/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت 1396/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان تعویض پوشش از نوع پلی یورتان 1396/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان تعویض پوشش از نوع پلی یورتان 1396/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی ماموین و کارکنان 1396/01/27 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی ماموین و کارکنان مرکز 1396/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16