مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980535 مناقصه آژانس تاکسی تلفنی درون شهری 1401/09/03 رجوع به آگهی
5938644 مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر 1401/08/21 1401/08/29
5806823 مناقصه تجدید تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری - تجدید پیاده روسازی بلوار 1401/07/26 1401/07/27
5789104 مناقصه واگذاری انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری 1401/07/20 1401/07/24
5789078 مناقصه تأمین خودروهای استیجاری با راننده 1401/07/20 1401/07/24
5773414 مناقصه تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری - پیاده رو سازی بلوار 1401/07/19 1401/07/27
5772612 مناقصه تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری 1401/07/18 1401/07/27
5772597 مناقصه پیاده رو سازی بلوار 1401/07/18 1401/07/27
5764088 مناقصه انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری 1401/07/16 1401/07/24
5764067 مناقصه تأمین خودروهای استیجاری با راننده 1401/07/16 1401/07/24
5736148 مناقصه امتیاز آژانس تاکسی تلفنی درون شهری 1401/07/09 رجوع به آگهی
5731999 مناقصه آژانس تاکسی تلفنی درون شهری 1401/07/07 1401/07/26
5715374 مناقصه پیاده رو سازی بلوار 1401/06/30 1401/06/31
5714910 مناقصه تکمیل و احداث ساختمان 1401/06/30 1401/06/31
5711839 مناقصه پیاده رو سازی بلوار 1401/06/29 1401/06/31
5711797 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور جاری از نوع پژو یا سمند و وانت سایپا یا زامیاد 1401/06/29 1401/06/28
5688146 مناقصه پیاده روسازی بلوار 1401/06/23 1401/06/31
5686648 مناقصه تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری 1401/06/23 1401/06/31
5686472 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور جاری 1401/06/23 1401/06/24
5684506 مناقصه تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر 1401/06/22 1401/06/31
صفحه 1 از 43