کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395872 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی)-آسفالت معابر سطح شهر استان اردبیل 1402/09/12 1402/09/12
7393562 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید ، اجرا و تعویض ایستگاه اتوبوس - احداث فرهنگسرا استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389832 مناقصه خرید، اجرا و تعویض ایستگاه اتوبوس استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389752 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فرهنگسرای کریم آباد استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7385171 مناقصه واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل استان البرز 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384365 مناقصه واگذاری جابجایی تیرها انتقال برق استان البرز 1402/09/08 1402/09/15
7383059 مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تیرهای انتقال برق استان البرز 1402/09/08 1402/09/15
7379586 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ملزومات آتش نشانی استان البرز 1402/09/07 1402/09/14
7378658 مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی جهت خط کشی معابر و گذر گاه عابر پیاده سطح شهر استان البرز 1402/09/07 1402/09/14
7378650 مناقصه خرید یک دستگاه هیوندا هشت تن استان البرز 1402/09/07 1402/09/14
7378648 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ملزومات ترافیکی استان البرز 1402/09/07 1402/09/14
7370409 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی)-آسفالت معابر سطح شهر استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/12
7369398 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی) استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7369397 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفات معابر سطح شهر استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7358939 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی درمان پرسنل استان البرز 1402/09/01 1402/09/08
7208073 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : احداث و تعریض پلهای روی کانالهای سطح شهر - نصب دیوار پیش ساخته بلوار - خرید لوازم آتش نشانی استان البرز 1402/07/26 1402/07/26
7185203 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تعریض پلهای روی کانالهای سطح شهر استان البرز 1402/07/19 1402/07/26
7184498 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : احداث و تعریض پلهای روی کانالهای سطح شهر - نصب دیوار پیش ساخته بلوار - خرید لوازم آتش نشانی استان البرز 1402/07/19 1402/07/26
7173755 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ملزومات آتش نشانی استان البرز 1402/07/19 1402/07/26
7173692 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار بتنی پیش ساخته بلوار استان البرز 1402/07/19 1402/07/26
صفحه 1 از 45