مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله و تنظیفات شهری سطح شهر 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله و تنظیفات شهری سطح شهر 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری ، حمل، دفن زباله و تنظیفات شهری 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری ، حمل، دفن زباله و تنظیفات شهری سطح شهر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات و رفت و روب سطح شهر - اجرای عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات و رفت و روب سطح شهر - اجرای عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله سح شهر 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری ، حمل و دفن زباله 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تنظیفات و رفت و روب 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تنظیفات و رفت و روب سطح شهر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری، حمل و دفن زباله 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارکهای شهری 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/01/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG به مدت سه سال 1399/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11