مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه به روزآوری فهارس بهای شهرداری 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه به روزآوری فهارس بهای شهرداری 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارخانه های آسفالت و بتن سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و کارخانه های تولید کنندگان مصالح و قیر 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات کنترل و بازرسی جوش سازه های منصوبه - پلهای سواره و عابر پیاده - بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات آزمایشگاهی مقیم در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارخانه های آسفالت و بتن 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات کنترل و بازرسی جوش سازه های منصوبه - پلهای سواره و عابر پیاده - بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات آزمایشگاهی مقیم در سطح مناطق 22 گانه 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاری دستی و ماشینی گمانه های ژئوتکنیک و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقشه برداری 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات آزمایشگاه مقیم در سطح مناطق 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارخانه های آسفالت و بتن سازمان مهندسی و عمران و کارخانه ها یا تولید کنندگان مصالح و قیر 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات کنترل و بازرسی جوش سازه های منصوبه, پلهای سواره و عابر پیاده, بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نقشه برداری پروژه های عمرانی شهر 1399/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی 1399/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تهیه و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی 1399/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل بانک اطلاعاتی 1399/02/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9