مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 10 تن فک پارس 1400/10/25 1400/10/25
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 10 تن فک پارس 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه خرید یک دستگاه بنز ده تن فک پارس 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه اجاره دو واحد جایگاه cng 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره دو واحد جایگاه cng 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تن 1400/09/30 1400/10/01
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تن 1400/09/23 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیون بنز فک پارس 10 تن 1400/09/22 1400/10/01
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تن 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه آسفالت معابر فاقد آسفالت ـ خرید قیر 22-64 PG 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه خرید قیر نیاز خود جهت آسفالت معابر 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون بنز فک پارس 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه خرید قیر نیاز خود جهت آسفالت معابر 1400/08/18 1400/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرد قیر 22-64 PG 1400/08/18 1400/08/27
مناقصه واگذاری آسفالت معابر فاقد آسفالت 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید قیر pg60-70 1400/06/26 1400/07/03
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی همراه با راننده 1400/03/09 1400/03/11
مناقصه اجاره ۸ دستگاه نیسان کمپرسی همراه با راننده 1400/03/03 1400/03/11
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی با راننده همراه 1400/03/02 1400/03/11
صفحه 1 از 17