مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری سرویس های ایاب وذهاب خوابگاه های دانشجویی 1400/08/16 1400/08/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب خوابگاه های دانشجویی 1400/08/15 1400/08/17
مناقصه واگذاری سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه 1400/07/21 1400/07/26
مناقصه واگذاری سرویس های ایاب وذهاب خوابگاههای دانشجویی 1400/07/20 1400/07/28
مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویس های ایاب وذهاب خوابگاههای دانشجویی 1400/07/20 1400/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب 1400/07/19 1400/07/28
مناقصه طبخ، توزیع و تهیه مواد غذای دانشجویی سایت مرکزی و دانشکده کشاورزی دانشگاه 1400/07/04 1400/07/06
مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه مواد، طبخ، توزیع غذای دانشجویی مورد نیاز خود 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه طبخ، توزیع و تهیه مواد غذای دانشجویی 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طبخ، توزیع و تهیه مواد غذای دانشجویی 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه مواد، طبخ، توزیع غذای دانشجویی 1400/05/17 1400/05/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طبخ، توزیع و تهیه مواد غذای دانشجویی 1400/05/17 1400/05/23
مناقصه خاکبرداری و فوندانسیون آزمایشگاه 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خاکبرداری و فوندانسیون آزمایشگاه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث آزمایشگاه مرکزی 1400/05/02 1400/05/04
مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات تخصصی آزمایشگاهها و واحدهای پژوهشی و آموزشی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاه ها و مراکز 1399/12/26 1400/01/18
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی و خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده و کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای بیر و باغبانی دانشکده.. 1399/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12