مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبی 1400/08/19 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبی 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان دهاقان– سری اول 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان نجف آباد– سری سوم 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/15 1400/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه اسکن و داده آمایی شناسنامه پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان 1400/06/07 1400/06/07
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح استان 1400/06/07 1400/06/07
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح استان 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه اسکن و داده آمایی شناسنامه پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی 1400/06/03 1400/06/07
صفحه 1 از 15