مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین منابع آبی بوستان 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه تامین منابع آبی بوستان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین منابع آبی بوستان طرق 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان 1400/08/15 1400/08/29
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/15 1400/08/23
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (تنظیف شهری) و رفع سد معبر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1400/07/20 1400/07/27
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه نگهداری فضای سبز محدوده پیمان 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سرویس بهداشتی نیمه دفنی 1400/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29