مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان- واگذاری امور خدمات نظافت - واگذاری پایگاه سلامت و ... 1400/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پایگاه سلامت غیر ضمیمه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پایگاه سلامت 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - خرید یک دستگاه رادیوگرافی دیجتال ستون سقفی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودرو سواری - واگذاری پایگاه سلامت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بازسازی مرکز جامع سلامت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی Skill Lab دانشکده پزشکی - ایاب ذهاب کارکنان مجتمع آموزشی درمانی و ... 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان -واگذاری امور خدمات نظافت 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودرو سواری - واگذاری امور خودرو سواری - خرید خدمات کارشناسی و عمومی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی skill lab 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - - واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان- امور خدمات نظافت 1400/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان خودرو سواری - واگذاری مشارکتی واحد تصویربرداری به مدت یکسال - واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه به مدت یکسال 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی پایگاه اورژانس 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی پایگاه اورژانس 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه FTIR طیف سنج - - خرید یک دستگاه پرس قرص - خرید یک دستگاه اندازه گیری سایز ذرات و پتانسیل زتا - واگذاری امور خدمات نظافت 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خودرو سواری - واگذاری امور خدمات نظافت و ... 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه ـ واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان -واگذاری مشارکتی واحد تصویربرداری- واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه 1400/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11