کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6890996 مناقصه شناسایی و بررسی ویژگیهای باکتری Pseudomonas savastanoi و قارچ Oleaginea spilocaee در زیتون ایران از طریق تکنیک MALDI-TOF MS استان اردبیل 1402/05/19 رجوع به آگهی
4912031 مناقصه عملیات بارگیری و حمل سیلو استان اردبیل 1400/12/02 1400/12/05
4911945 مناقصه عملیات کودبرداری ایستگاه استان اردبیل 1400/12/02 1400/12/07
4911936 مناقصه عملیات کودبرداری ایستگاه های نرپروری، پرورش تلیسه استان اردبیل 1400/12/02 1400/12/05
4911926 مناقصه عملیات کودبرداری ایستگاه استان اردبیل 1400/12/02 1400/12/05
4911918 مناقصه عملیات کودبرداری ایستگاه های یک شیری و پرورش تلیسه استان اردبیل 1400/12/02 1400/12/07
4885950 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه رویشی استان اردبیل 1400/11/27 1400/12/05
4885858 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه رویشی GF677 استان اردبیل 1400/11/27 1400/12/05
4872871 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود NPK te 12 12 36 استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/27
4872869 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود نیترات پتاسیم استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872866 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود مونو آمونیوم فسفات استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872863 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود سولفات منیزیم استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872862 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود اسید بوریک استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872860 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود EDTA- 4 سدیم استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872859 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود فرمالین 60درصد استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872857 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود محلول مویان استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872855 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکود سولفات مس مورد نیاز مجتمع زراعت استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872732 مناقصه خرید کود سولفات آهن استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872731 مناقصه خرید کود سولفات منگنز استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
4872730 مناقصه خرید کود سولفات روی استان اردبیل 1400/11/23 1400/11/28
صفحه 1 از 64