مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساختمانی پروژه 15 واحدی مسکونی و 40 واحدی مسکونی 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پروژه 15 واحدی مسکونی و 40 واحدی مسکونی 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه - اجرای عملیات ساختمانی پروژه ۳۴ واحدی مسکونی- 1400/07/24 1400/07/29
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پروژه 22 واحدی مسکونی 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پروژه 22 واحدی مسکونی و 34 واحدی مسکونی 1400/06/04 1400/06/11
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پروژه 22 واحدی مسکونی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پروژه 34 واحدی مسکونی 1400/06/03 1400/06/11
مناقصه واگذاری پروژه های (اجرای طرح هادی روستا) 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح هادی روستاها 1400/03/24 1400/04/05
مناقصه آسفالت 1400/02/21 1400/02/26
مناقصه واگذاری تأمین نیروهای خدماتی (راننده و آبدار خاله و نظافت) 1400/02/16 1400/02/16
مناقصه آسفالت روستاها 1400/02/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آسفالت 1400/02/07 1400/02/09
مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاها اجرای عملیات آسفالت 1400/02/05 1400/02/09
مناقصه تأمین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات آسفالت تعدادی از روستاها 1400/02/04 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات آسفالت تعدادی از روستاهای شهرستان 1400/02/04 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات آسفالت 1400/02/04 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات آسفالت تعدادی از روستاهای شهرستان 1400/02/04 1400/02/09
مناقصه عملیات آسفالت تعدادی از روستاها 1400/02/04 1400/02/09
مناقصه تأمین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات آسفالت 1400/02/04 1400/02/09
صفحه 1 از 13