مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال بتنی خیابان مدرس کوچه و احداث کانال نهر خیابان 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال بتنی خیابان مدرس کوچه و احداث کانال نهر خیابان 1400/10/07 1400/10/22
مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال باجدول دوبل 1400/10/05 1400/10/15
مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال باجدول دوبل 1400/09/30 1400/10/15
مناقصه اجاره مجموعه رستوران 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجموعه رستوران 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه اجاره مجموعه رستوران 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجموعه رستوران به انضمام پارک کودک و متعلقات آن 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجموعه رستوران 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه مجموعه رستوران ساحلی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه خودرو پژو 405slxtu5 و یک دستگاه خودرو پژو پارس tu5 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه خودرو پژو 405slxtu5 و یک دستگاه خودرو پژو پارس tu5 1400/02/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفاظتی و مراقبتی جهت برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی پارک جنگلی 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید درختان و گلهای زینتی جهت کاشت در پارک و بلوارها 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید درختان و گلهای زینتی جهت کاشت در پارک و بلوارهای سطح شهر 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19