مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه توسعه شبکه گاز رسانی 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه سرپرستی و تنظیف خوابگاههای دانشجویی 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه شبکه گاز رسانی و نصب انشعابات 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه واگذاری پروژه توسعه شبکه گاز رسانی 1400/06/04 1400/06/10
مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاههای دانشجویی 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه شبکه گاز رسانی و نصب انشعابات دانشگاه 1400/05/14 1400/05/17
مناقصه واگذاری پروژه توسعه شبکه گاز رسانی 1400/05/13 1400/05/17
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاههای دانشجویی 1400/05/06 1400/05/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/05/06 1400/05/12
مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دانشجویی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای lمناقصه خدمات اداری پشتیبانی و سرایداری 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات خودرویی دانشگاه 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی تأسیسات مکانیکی دانشکده کشاورزی 1400/03/26 1400/03/29
مناقصه واگذاری پروژه اصلاح تاسیسات مکانیکی دانشکده کشاورزی قدیم (بال c) 1400/03/26 1400/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات امور اداری، پشتیبانی و سرایداری 1400/03/18 1400/03/22
صفحه 1 از 14