کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385741 مناقصه خرید خدمات مشاوره سرمایه گذاری در بنادر استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382534 مناقصه اجاره شناورها به منظور اجرای عملیات هدایت، پهلودهی، جداسازی کشتی ها استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381831 مناقصه خرید خدمات مشاوره سرمایه گذاری استان تهران 1402/09/07 1402/09/16
7381212 مناقصه تعمیرات اساسی و بروزرسانی مرکز تلفن و زیرساخت های مخابراتی و الکترونیکی استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/15
7378622 مناقصه خدمات مشاوره "سرمایه گذاری در بنادر" و انتخاب مشاور دارای صلاحیت با روش "کیفیت - قیمت" استان تهران 1402/09/07 1402/09/16
7273071 مناقصه تحلیل، طراحی، برنامه نویسی پیاده سازی، استقرار و آموزش سامانه مدیریت سرمایه گذاری استان تهران 1402/08/15 1402/08/18
7272871 مناقصه تحلیل، طراحی، برنامه نویسی پیاده سازی، استقرار و آموزش سامانه مدیریت سرمایه گذاری استان تهران 1402/08/15 1402/08/18
7268152 مناقصه تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، استقرار و آموزش سامانه مدیریت سرمایه گذاری بنادر استان تهران 1402/08/14 1402/08/18
7263800 مناقصه تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، استقرار و آموزش سامانه جامع مناطق ویژه و آزاد بندری استان تهران 1402/08/13 1402/08/18
7263703 مناقصه تحلیل، طراحی، برنامه نویسی پیاده سازی، استقرار و آموزش سامانه مدیریت سرمایه گذاری استان تهران 1402/08/13 1402/08/18
7263696 مناقصه خرید خدمات مشاوره سرمایه گذاری استان تهران 1402/08/13 1402/08/18
7259718 مناقصه خرید خدمات مشاوره سرمایه گذاری استان تهران 1402/08/10 1402/08/18
7258430 مناقصه خرید خدمات مشاوره "سرمایه گذاری در بنادر" و انتخاب مشاور استان تهران 1402/08/10 1402/08/18
7243617 مناقصه تدوین نقشه راه همکاریهای راهبردی با کشورهای هدف و اولویت دار کشور هند، کشور پاکستان، کشور افغانستان ... 1402/08/07 رجوع به آگهی
7232046 مناقصه خرید خدمات مشاوره ارائه خدمات و تجهیزات ارتباطی WAN استان تهران 1402/08/03 1402/08/11
7228987 مناقصه ارایه خدمات و تجهیزات ارتباطی WAN مابین سازمان مرکزی و بنادر تابعه بصورت FULL MESH استان تهران 1402/08/02 1402/08/11
7225265 مناقصه ارائه خدمات و تجهیزات ارتباطی WAN استان تهران 1402/08/02 1402/08/11
7224417 مناقصه تنظیفات پاکسازی و ارائه خدمات عمومی مجتمع استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7185204 مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ساختمان های استان تهران 1402/07/19 رجوع به آگهی
7171161 مناقصه اجرای عملیات لایروبی در بنادر ( توسعه زیر ساخت های آبراه های شمال) استان تهران 1402/07/18 1402/07/23
صفحه 1 از 65