مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث پارکینگ طبقاتی 1392/04/05 1392/04/15
مناقصه واگذاری احداث پارکینگ طبقاتی شهر 1392/03/29 1392/04/15
مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی حاشیه 1392/03/21 1392/03/28
مناقصه واگذاری عملیات اجرای سفت کاری فاز یک کتابخانه مرکزی 1392/03/21 1392/03/30
مناقصه واگذاری احداث بلوار 1392/03/21 1392/03/30
مناقصه اجرای سفت کاری فاز یک کتابخانه 1392/03/20 1392/03/30
مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی حاشیه کانال قصر 1392/03/18 1392/03/28
مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی حاشیه 1392/03/13 1392/03/28
مناقصه واگذاری اجرای سفت کاری فاز یک کتابخانه و.. 1392/03/13 1392/03/30
مناقصه واگذاری عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی مجموعه 1392/02/31 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1392/02/31 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات احداث آبریزگاه عمومی بوستان بزرگ 1392/02/31 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات احداث بلوار 1392/02/31 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات احداث زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1392/02/31 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی و... 1392/02/30 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی - احداث زیرسازی و آسفالت معابر و.. 1392/02/23 1392/03/09
مناقصه واگذاری عملیات اجرای سفت کاری کتابخانه مرکزی 1392/01/26 1392/02/08
مناقصه واگذاری ادامه عملیات اجرای سفت کاری کتابخانه و.. 1392/01/19 1392/02/08
مناقصه واگذاری عملیات احداث ادامه بلوار - عملیات زیرسازی و آسفالت معابر و.. 1391/12/05 1391/12/15
مناقصه واگذاری عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی مکانیکی مجموعه وعملیات اجرای سفت کاری کتابخانه 1391/12/02 1391/12/19
صفحه 1 از 11