کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401442 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مشاوره تخصصی واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه ای (CSIRT ) در منطقه جنوب کشور استان فارس 1402/09/13 1402/09/16
7396229 مناقصه مشاوره تخصصی واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه ای (CSIRT) استان فارس 1402/09/12 1402/09/16
7392693 مناقصه شناسایی مشاوران در خصوص مشاوره تخصصی واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه ای (CSIRT) استان فارس 1402/09/11 1402/09/16
7389676 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم آلومینیوم روکشدار مینک و هاینا 163-02 استان فارس 1402/09/11 1402/09/15
7386313 مناقصه خرید 80000 متر سیم آلومینیوم روکشدار مینک و 60000 متر سیم آلومینیوم روکشدار هاینا استان فارس 1402/09/08 1402/09/15
7384713 مناقصه خرید 80000 متر سیم آلومینیوم روکشدار مینک و 60000 متر سیم آلومینیوم روکشدار هاینا استان فارس 1402/09/08 1402/09/15
7366980 مناقصه اجرای عملیات بازدید ،سرویس و نگهداری روشنایی معابر استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7365432 مناقصه اجرای عملیات روشنایی در محدوده توزیع برق استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7311768 مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرو رسانی در محدوده اداره برق ارژن 148-02 استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7311724 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های مقاوم سازی و نیرو رسانی (جابجایی شبکه توزیع نیروی برق در مسیر برخورد خودرو بلوار شهید قبادی ) 154-02 استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7311684 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی(نیرورسانی)در محدوده امور توزیع برق استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7285810 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات امور هفتگانه استان فارس 1402/08/18 1402/08/22
7283627 مناقصه واگذاری بخش تعمیر و نگهداری شبکه شامل بازدید از شبکه، هرس اشجار، رکوردگیری، تعادل بار، اصلاح و بهینه سازی طرحهای کوچک نیرو رسانی و سایر فعالیتهای محوله استان فارس 1402/08/17 1402/08/22
7279745 مناقصه واگذاری بخش تعمیر و نگهداری شبکه شامل بازدید از شبکه، هرس اشجار، رکوردگیری، تعادل بار، اصلاح و بهینه سازی طرحهای کوچک نیرو رسانی و سایر فعالیتهای محوله استان فارس 1402/08/16 1402/08/22
7263948 مناقصه عملیات جامع دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری استان فارس 1402/08/13 1402/08/17
7263697 مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم استان فارس 1402/08/13 1402/08/17
7263695 مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم استان فارس 1402/08/13 1402/08/17
7262351 مناقصه 2 ریف مناقصه شامل : 1- خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 15000 متر کابل 70+25+25*3 - 25000 متر متر کابل 70+16+70*3 - 2- خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 15000 مترکابل 50+16+35*3 25000 متر کابل 50+... استان فارس 1402/08/11 1402/08/17
7261564 مناقصه اجرای عمیات انتقال نیرو و برقرسانی(نیرورسانی) استان فارس 1402/08/11 1402/08/15
7260063 مناقصه 2 عنوان شامل : خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 15000 متر کابل 70+25_95*3 - 25000 مترکابل 70+16_70*3 و.. استان فارس 1402/08/10 1402/08/17
صفحه 1 از 158