کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3189162 مناقصه واگذاری طراحی، تهیه کالا و نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق مراکز داده به روش EPC استان خوزستان، استان تهران 1399/06/23 رجوع به آگهی
3163871 مناقصه احداث ساختمان های نگهبانی چاه ها ، کلاسترها ، دروازه های ورودی و تصفیه خانه آب منطقه ای نفتی استان خوزستان، استان تهران 1399/06/12 رجوع به آگهی
3162366 مناقصه واگذاری احداث ساختمانهای نگهبانی چاه ها، کلاسترها، دروازه های ورودی و تصفیه خانه آب منطقه نفتی استان خوزستان، استان تهران 1399/06/12 رجوع به آگهی
3158890 مناقصه احداث ساختمانهای نگهبانی چاه ها، کلاسترها، دروازه های ورودی و تصفیه خانه آب استان خوزستان، استان تهران 1399/06/11 رجوع به آگهی
3155154 مناقصه خرید BARRIERS PEPPEREL+FUCHS استان خوزستان 1399/06/10 رجوع به آگهی
3147411 مناقصه احداث ساختمان های نگهبانی چاه ها ، کلاسترها ، دروازه های ورودی و تصفیه خانه استان خوزستان، استان تهران 1399/06/04 رجوع به آگهی
3146975 مناقصه خدمات ترابری سنگین استان خوزستان 1399/06/04 رجوع به آگهی
3146791 مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفاء حریق استان خوزستان، استان تهران 1399/06/04 رجوع به آگهی
3146621 مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفاء حریق استان خوزستان، استان تهران 1399/06/04 رجوع به آگهی
3144063 مناقصه خرید مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه استان خوزستان، استان تهران 1399/06/03 رجوع به آگهی
3140931 مناقصه خرید BARRIERS PEPPEREL+FUCHS جهت منطقه استان خوزستان 1399/06/02 رجوع به آگهی
3138637 مناقصه خرید BARRIERS PEPPEREL + FUCHS استان خوزستان، استان تهران 1399/06/01 رجوع به آگهی
3137066 مناقصه خرید BARRIERS PEPPEREL + FUCHS استان خوزستان، استان تهران 1399/06/01 رجوع به آگهی
3137007 مناقصه خرید کامپیوتر صنعتی GEBHARDT جهت استفاده در سیستم کنترل کمپرسور FLASH استان خوزستان، استان تهران 1399/06/01 رجوع به آگهی
3136924 مناقصه خرید FOXBORO "LECEL" TRANSMITTER و قطعات یدکی استان خوزستان، استان تهران 1399/06/01 رجوع به آگهی
3124959 مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفاء حریق استان خوزستان، استان تهران 1399/05/29 رجوع به آگهی
3124859 مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفاء حریق استان خوزستان، استان تهران 1399/05/29 رجوع به آگهی
3111815 مناقصه خدمات ترابری سنگین استان خوزستان 1399/05/28 رجوع به آگهی
3109778 مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اطفاء حریق استان خوزستان، استان تهران 1399/05/28 1399/06/11
3107309 مناقصه خدمات ترابری سنگین استان خوزستان، استان تهران 1399/05/27 1399/06/11
صفحه 1 از 52