کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6774794 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774792 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید یکصد دستگاه کولر اسپلیت 18000 استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774791 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774789 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774780 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774777 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774773 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6774766 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6772223 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6772221 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث دبستان 2 کلاسه استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6772144 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید یکصد دستگاه کولر اسپلیت 12000 استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6772141 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیصد دستگاه کولر اسپلیت 24000 استان هرمزگان 1402/04/18 1402/04/20
6759472 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : خرید کولر اسپیلت استان هرمزگان 1402/04/14 1402/04/20
6759468 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل : احداث دبستان 2کلاسه - تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/14 1402/04/20
6759467 مناقصه 9 ردیف مناقصه احداث دبستان و سالن های ورزشی دانش آموزی استان هرمزگان 1402/04/14 1402/04/20
6726369 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تکمیل مدرسه6 کلاسه اتاق بازرگانی استان هرمزگان 1402/04/05 1402/04/10
6724245 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه استان هرمزگان 1402/04/05 1402/04/10
6724227 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه استان هرمزگان 1402/04/05 1402/04/10
6712206 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل تکمیل مدرسه استان هرمزگان 1402/04/04 1402/04/10
6695454 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : تکمیل مدرسه6 کلاسه اتاق بازرگانی استان هرمزگان 1402/03/31 1402/04/10
صفحه 1 از 43