کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7409315 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حصارکشی پارک بانوان استان کرمان 1402/09/15 1402/09/18
7409311 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری استان کرمان 1402/09/15 1402/09/18
7406364 مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت بتنی ساختمان ایستگاه آتش نشانی استان کرمان 1402/09/14 1402/09/20
7406358 مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای تاسیسات آبیاری فضای سبز باغ استان کرمان 1402/09/14 1402/09/16
7406338 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای هدایت آبهای سطحی معابر سطح شهر (خیابان ساحل و بلوار ولایت) استان کرمان 1402/09/14 1402/09/20
7405778 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری استان کرمان 1402/09/14 1402/09/18
7405775 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حصار کشی پارک بانوان استان کرمان 1402/09/14 1402/09/18
7405048 مناقصه تهیه مصالح و احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه استان کرمان 1402/09/14 1402/09/16
7399629 مناقصه تهیه مصالح و احداث قطعه خانواده شهدا، خیرین و هنرمندان استان کرمان 1402/09/13 1402/09/15
7399423 مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت بتنی ساختمان ایستگاه آتش نشانی استان کرمان 1402/09/13 1402/09/20
7399414 مناقصه تهیه مصالح و اجرای بهسازی جداول سطح شهر استان کرمان 1402/09/13 1402/09/15
7399398 مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای هدایت آبهای سطحی معابر سطح شهر استان کرمان 1402/09/13 1402/09/20
7399373 مناقصه تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری استان کرمان 1402/09/13 1402/09/15
7393557 مناقصه تهیه مصالح واجرای تاسیسات آبیاری فضای سبز استان کرمان 1402/09/11 1402/09/16
7391364 مناقصه تهیه مصالح و احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه استان کرمان 1402/09/11 1402/09/16
7388141 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388135 مناقصه تهیه مصالح و احداث قطعه خانواده شهدا ،خیرین و هنرمندان استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388124 مناقصه تهیه مصالح و اجرای بهسازی جداول سطح شهر استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7383757 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حصارکشی پارک بانوان استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7383715 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
صفحه 1 از 172