مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بازسازی و مناسب سازی پارک 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل و بازسازی میدان 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازسازی و مناسب سازی پارک 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل و بازسازی میدان 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل و بازسازی میدان 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به خدمات شهری 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه cng 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه cng 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور متوفیات 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات امور متوفیات خود 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب طبقه پنجم پلاک ثبتی 16/56 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب طبقه پنجم پلاک ثبتی 16/56 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات شهری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل بازسازی میدان 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل بازسازی میدان 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور متوفیات 1400/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16