مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی خیابان 1400/10/24 1400/10/27
مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی ، بصورت پیمان مدیریت 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه مرحله دوم واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی بصورت پیمان مدیریت 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی خود 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی بصورت پیمان مدیریت 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود بصورت پیمان مدیریت 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود بصورت پیمان مدیریت 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی بصورت پیمان مدیریت 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه واگذاری مدیریت بهره بردای و جابجایی مسافر 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه واگذاری مدیریت بهره بردای و جابجایی مسافر 1400/05/11 1400/05/14
مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر 1400/04/24 1400/04/29
مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری و جابجایی مسافر 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز 1400/04/12 1400/04/16
مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز سطح شهر 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی، توسعه و نگهداشت فضای سبز 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر به صورت حجمی 1400/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11