مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر 1400/08/17 1400/08/15
مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه اجرای جدول گذاری مرحله دوم 1400/08/10 1400/08/15
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/08/05 1400/08/03
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ ونگهداری فضای سبز (مرحله دوم) 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه تامین نیرو 1400/07/25 1400/07/20
مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیرو 1400/07/18 1400/07/20
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/14 1400/07/20
مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/07/14 1400/07/20
مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله سطح شهر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ ونگهداری فضای سبز 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه خدمات شهر نظافت ،رفت وروب وجمع آوری زباله 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/06/18 1400/06/17
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/06/12 1400/06/17
مناقصه عملیات حفظ ونگهداری فضای سبزونظافت 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه امورات مربوط به بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث کارکنان 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه امورات مربوط به بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث کارکنان 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای روشنایی بلوار 1400/03/09 1400/03/11
صفحه 1 از 13