کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406378 مناقصه سرویس تعمیر اساسی و بازسازی انواع ترانسفورماتورهای قدرت KVA 15 الى 1600 KVA استان گیلان 1402/09/14 1402/09/20
7399714 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خود نگهدار استان گیلان 1402/09/13 1402/09/18
7385474 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری، اتفاقات و تعمیر و نگهداری و شاخه زنی شعبه توزیع برق استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7385415 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری، اتفاقات و تعمیر و نگهداری و خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبه ت استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7385413 مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری، اتفاقات و تعمیر و نگهداری و شاخه زنی شعبه توزیع برق احمد سر استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7385407 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری، اتفاقات و تعمیر و نگهداری و خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبه ت استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7381341 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری، اتفاقات و تعمیر و نگهداری و شاخه زنی شعبه توزیع برق استان گیلان 1402/09/07 1402/09/13
7373347 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370876 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه چهار رشت 83-1402 استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370874 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370872 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق سیاهکل 86-1402 استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370870 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق سنگر 92-1402 استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370869 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370868 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370864 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7370847 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق کوچصفهان 82-1402 استان گیلان 1402/09/05 1402/09/09
7294849 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار استان گیلان 1402/08/21 1402/08/25
7292886 مناقصه واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خود نگهدار در حوزه امور توزیع برق استان گیلان 1402/08/21 1402/08/25
7278464 مناقصه سه عنوان مناقصه : واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری اتفاقات و تعمیر و نگهداری و شاخه زنی استان گیلان 1402/08/16 1402/08/21
7274345 مناقصه سه عنوان مناقصه : واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری اتفاقات و تعمیر و نگهداری و شاخه زنی استان گیلان 1402/08/15 1402/08/21
صفحه 1 از 71