مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی 1400/10/20 1400/10/21
مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی خود 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و تکمیل پارک های محدوده خود 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و تکمیل پارک ها 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و تکمیل پارک های محدوده 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و تکمیل پارک های محدوده 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری, عمرانی, و خدماتی 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی موردنیاز خود را (کادر اداری، عمرانی و خدماتی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای گره ترافیکی 1400/04/17 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای گره ترافیکی در محدوده خود 1400/04/08 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای گره ترافیکی 1400/04/08 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای گره ترافیکی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای گره ترافیکی در محدوده خود 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لای روبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده قسمت جنوب محدوده خود 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لای روبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1399/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لای روبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید، تهیه و حمل مصالح جهت اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری سال ۹۹ -بهسازی جداول آیلند و جداول پیاده روهای طرفین و کفپوش گذاری ایلند 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی شامل جمع آوری و حمل زباله شهری ، لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و... 1399/09/25 1399/09/30
مناقصه واگذاری جمع آوری و حمل زباله شهری 1399/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11