کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7059797 مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7059796 مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی شبکه شبکه مسی با کابل خودنگهدار سوادکوه استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7059794 مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل خودنگهدار استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7059793 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری استان مازندران 1402/06/28 1402/07/01
7059791 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز استان مازندران 1402/06/28 1402/07/01
7059789 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری استان مازندران 1402/06/28 1402/07/01
7059787 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز استان مازندران 1402/06/28 1402/07/01
7059786 مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی سیم با کابل خودنگهدار استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7059785 مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7059713 مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل سیم به کابل خودنگهدار فشار ضعیف فاز 1 بابلسر استان مازندران 1402/06/28 1402/07/03
7051952 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی شهریور 1402 (عوارض برق)قائمشهر استان مازندران 1402/06/26 1402/06/30
7051951 مناقصه اصلاح و بهینه روستایی فاز 1 (عوارض برق)شرق آمل استان مازندران 1402/06/26 1402/06/30
7051950 مناقصه اصلاح و بهینه روستایی فاز 1 (عوارض برق) استان مازندران 1402/06/26 1402/06/30
7051904 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی استان مازندران 1402/06/26 1402/06/30
7049443 مناقصه چهار ردیف مناقصه شامل: توسعه احداث شهری استان مازندران 1402/06/26 1402/07/01
7044535 مناقصه اصلاح و بهینه روستایی (عوارض برق) استان مازندران 1402/06/22 1402/06/30
7039012 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : اصلاح و بهینه روستایی استان مازندران 1402/06/21 1402/06/30
6990213 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل: واگذاری خدمات اداری ،فنی، نظافت آبداری و انبارداری استان مازندران 1402/06/12 1402/06/11
6981823 مناقصه پروژه سیم به کابل خودنگهدار استان مازندران 1402/06/09 1402/06/14
6981795 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خط گرم جنوب ساری استان مازندران 1402/06/09 1402/06/14
صفحه 1 از 84