کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015519 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)ساری، نکا و میاندورود استان مازندران 1403/03/03 1403/03/08
8015496 مناقصه عمومی یک مرحله ای عوارض اصلاح و بهینه سازی روستایی فاز 2 از محل تملک دارایی سال 1402شرق آمل استان مازندران 1403/03/03 1403/03/08
8015495 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق تملک سال 1403جنوب ساری استان مازندران 1403/03/03 1403/03/08
8013845 مناقصه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS) مشترکین و پایش شبکه فشار ضعیف مناطق روستایی استان مازندران 1403/03/03 1403/03/07
8012253 مناقصه واگذاری 3 ردیف مناقصه شامل اصلاح و بهینه سازی روستایی - عوارض اصلاح و بهینه سازی روستایی - تامین برق چاه های کشاورزی استان مازندران 1403/03/01 1403/03/08
8010302 مناقصه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS) مشترکین و پایش شبکه فشار ضعیف مناطق روستایی استان مازندران 1403/03/01 1403/03/07
7986104 مناقصه 3 عنوان شامل: واگذاری قرارداد تامین نیرو استان مازندران 1403/02/29 1403/03/01
7984778 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف روستایی (فاز دوم) عوارض برق 1402 (تملک دارایی)سوادکوه استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7984740 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف روستایی (فاز سوم) عوارض برق 1402 (تملک دارایی)آمل غرب استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7984391 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)قائمشهر و سوادکوه شمالی استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7984389 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)بابلسر، جویبار و سیمرغ استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7983685 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)آمل و بابل استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7983597 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)گلوگاه و بهشهر استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7983572 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف روستایی (مرحله دوم) عوارض برق 1402 (تملک دارایی)جنوب بابل استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7983445 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف روستایی (مرحله دوم) عوارض برق 1402 (تملک دارایی)قائمشهر استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7983394 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه های کشاورزی (بودجه تملک دارایی)ساری، نکا و میاندورود استان مازندران 1403/02/29 1403/03/02
7980198 مناقصه واگذاری 9 ردیف مناقصه شامل: 1. تامین برق چاه های کشاورزی- پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف روستایی - استان مازندران 1403/02/27 1403/03/02
7980030 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری قرارداد تامین نیرو امورهای شرق ( حوزه ستادی، گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود ) استان مازندران 1403/02/27 1403/03/01
7980023 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری قرارداد تامین نیرو امورهای مرکز ( شمال و جنوب ساری، قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی استان مازندران 1403/02/27 1403/03/01
7980017 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری قرارداد تامین نیرو امورهای غرب ( شمال و جنوب بابل، امیرکلا، بابلسر، فریدونکنار، آمل غرب، آمل شرق ) استان مازندران 1403/02/27 1403/03/01
صفحه 1 از 97