کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397319 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جمع وری و حمل و نقل پسماند عادی و خدمات تنظیف منطقه یک شهری استان مازندران 1402/09/12 1402/09/21
7396635 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : واگذاری جمع آوری و حمل و نقل پسماند عادی و خدمات تنظیف منطقه استان مازندران 1402/09/12 1402/09/21
7396513 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جمع آوری و حمل و نقل پسماند عادی و خدمات تنظیف منطقه دو استان مازندران 1402/09/12 1402/09/21
7385290 مناقصه اجرای روکش آسفالت دستی (تهیه و حمل مصالح با کارفرما) سطح شهر استان مازندران 1402/09/08 1402/09/18
7385271 مناقصه تهیه و حمل سنگ کوهی جهت مصرف سنگ شکن کارخانه آسفالت استان مازندران 1402/09/08 1402/09/18
7376654 مناقصه واگذاری طراحی ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهری استان مازندران 1402/09/06 1402/09/08
7353996 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طراحی- ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهرداری بابل استان مازندران 1402/08/29 1402/09/08
7353423 مناقصه واگذاری طراحی ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهری استان مازندران 1402/08/29 1402/09/08
7278568 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان استان مازندران 1402/08/16 1402/08/18
7272795 مناقصه تکمیل طبقه فوقانی ساختمان حمل و نقل بار و مسافر استان مازندران 1402/08/15 رجوع به آگهی
7256529 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان استان مازندران 1402/08/10 1402/08/18
7256528 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان ( رسمی قراردادی شرکتی ) و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه استان مازندران 1402/08/10 1402/08/18
7253721 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان و سایر بیمه های شهرداری استان مازندران 1402/08/09 1402/08/18
7250426 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طبقه فوقانی ساختمان سازمان حمل و نقل بار و مسافر بلوار طالقانی- پاسداران 24 استان مازندران 1402/08/08 1402/08/17
7250007 مناقصه تکمیل طبقه فوقانی ساختمان حمل و نقل بار و مسافر استان مازندران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7249615 مناقصه واگذاری تکمیل طبقه فوقانی ساختمان سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان مازندران 1402/08/08 1402/08/17
7226822 مناقصه طراحی ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهری استان مازندران 1402/08/02 1402/08/11
7226643 مناقصه واگذاری طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهری استان مازندران 1402/08/02 1402/08/11
7226005 مناقصه طراحی ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و مرکز مدیریت پسماند شهری استان مازندران 1402/08/02 1402/08/11
7195571 مناقصه احداث مسیر پیاده رو حدفاصل پل استان مازندران 1402/07/23 1402/08/06
صفحه 1 از 76