کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7407995 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سر درب شهرداری رامسر استان مازندران 1402/09/15 1402/09/21
7398551 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکار گیری پیمانکار جهت تکمیل پیاده راه جنب مجتمع شهرآسر(مرحله دوم)2 استان مازندران 1402/09/13 1402/09/19
7351902 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت احداث پیاده رو به همراه زهکشی و جدول گذاری باغ استان مازندران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7351819 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده راه ساحلی استان مازندران 1402/08/29 1402/08/28
7302284 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده راه ساحلی استان مازندران 1402/08/23 1402/08/28
7298789 مناقصه واگذاری بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی زهکش و جدول گذاری ( باغ شرقی ) باغ سی هکتاری استان مازندران 1402/08/22 1402/08/28
7297860 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده راه ساحلی استان مازندران 1402/08/22 1402/08/28
7296896 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پیاده رو سازی زهکشی و جدول گذاری (باغ شرقی) باغ سی هکتاری استان مازندران 1402/08/22 1402/08/28
7296893 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده راه ساحلی استان مازندران 1402/08/22 1402/08/28
7206833 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت انجام تأسیسات آب شهرداری استان مازندران 1402/07/26 1402/08/02
7061377 مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تیربرق های تقاطع استان مازندران 1402/06/29 1402/07/04
7061194 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بنا در محوطه مسجدولیعصر (عج) و اعمال عقب نشینی دیوار مسجد(مرحله دوم استان مازندران 1402/06/29 1402/07/04
7060871 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تأسیسات برق ناحیه یک شهرداری(مرحله دوم) استان مازندران 1402/06/29 1402/07/04
7060870 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تأسیسات برق ناحیه 3 شهرداری استان مازندران 1402/06/29 1402/07/04
7060866 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سر درب شهرداری رامسر (مرحله دوم) استان مازندران 1402/06/29 1402/07/04
6997497 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت انجام تأسیسات آب شهرداری رامسر استان مازندران 1402/06/14 1402/06/20
6992708 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان استان مازندران 1402/06/13 1402/06/19
6992695 مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگ فرش محوطه پشت هتلهای رامسر(مرحله دوم)2 استان مازندران 1402/06/13 1402/06/19
6992569 مناقصه پیاده روسازی استان مازندران 1402/06/13 1402/06/19
6989771 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت احداث سردرب شهرداری استان مازندران 1402/06/12 1402/06/18
صفحه 1 از 45