مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل کانال خیابان 1400/11/08 1400/11/13
مناقصه جداره سازی رودخانه 1400/11/08 1400/11/13
مناقصه خرید سیستم اطفاء حریق سبک جهت تجهیز یک خودروی نیسان وانت 1400/11/06 1400/11/11
مناقصه خرید و تجهیز سیستم اطفاء حریق سبک 1400/11/05 1400/11/11
مناقصه واگذاری بکارگیری پیمانکار جهت ساماندهی زمین زباله کلاکولی 1400/11/04 1400/11/03
مناقصه واگذاری بکارگیری پیمانکار جهت ساماندهی زمین زباله کلاکولی 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی سایت زباله 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه بکارگیری مشاور جهت تهیه طرح مطالعاتی سنجش نیازهای شهروندان 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه پیاده رو سازی ضلع غربی خیابان 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه خرید تیرهای دکوراتیو جهت روشنایی حاشیه بلوار 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو جهت روشنایی حاشیه بلوار معلم 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت احداث دیوار رودخانه 1400/10/15 1400/10/14
مناقصه احداث دیوار رودخانه 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه احداث دیوار حائل رودخانه 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی 1400/10/05 1400/10/01
مناقصه بکارگیری مشاور جهت تهیه طرح مطالعاتی آسیب شناسی اجتماعی 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه بکارگیری مشاور جهت تهیه طرح مطالعاتی تعیین استراتژی سرمایه گذاری توسعه اراضی شهر 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پیاده رو سازی 1400/09/25 1400/10/01
صفحه 1 از 32