کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7987368 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل لوله گذاری خیابان استان مازندران 1403/02/29 1403/02/26
7987360 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت جداره سازی دیوار حائل حاشیه رودخانه استان مازندران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7986347 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت جداره سازی رودخانه استان مازندران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7986264 مناقصه بکارگیری پیمانکار بازگشایی خیابان 12 متری شمالی 14 استان مازندران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7956257 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت جداره سازی رودخانه استان مازندران 1403/02/22 1403/02/26
7955967 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت جداره سازی دیوار حائل حاشیه رودخانه استان مازندران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955932 مناقصه بکارگیری پیمانکار بازگشایی خیابان 12 متری شمالی 14 استان مازندران 1403/02/22 1403/02/26
7955929 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل لوله گذاری خیابان استان مازندران 1403/02/22 1403/02/26
7951993 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی رودخانه استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7951950 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حائل رودخانه صفارود جنب زمین فوتبال شهدا استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7951927 مناقصه بهسازی بریدهای عرضی و دیواره بازار هفتگی استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7951831 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل لوله گذاری خیابان استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7950711 مناقصه تکمیل اصلاح هندسی بلوار زنده یاد مهندس راهب(مرحله دوم) استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7950702 مناقصه بهسازی ساختمان آتش نشانی استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7950639 مناقصه خرید تجهیزات سرور مرکزی شهرداری استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7950173 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بازگشایی معبر 12 متری شمالی 14 (مرحله دوم) استان مازندران 1403/02/20 1403/02/26
7948399 مناقصه تجهیزات حفاظتی و ارتباطی تجهیز اتاق سرور و متعلقات استان مازندران 1403/02/19 رجوع به آگهی
7946691 مناقصه خرید و تجهیز ست پارکی و ورزشی سطح شهر استان مازندران 1403/02/19 1403/01/25
7944515 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تجهیز ست پارکی و ورزشی سطح شهر رامسر (مرحله دوم)3 استان مازندران 1403/02/19 1403/02/25
7944475 مناقصه خرید تجهیزات سرور مرکزی استان مازندران 1403/02/19 1403/02/25
صفحه 1 از 47