مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر 1400/10/23 1400/11/02
مناقصه واگذاری خرید و اجرای آسفالت ریزی معابر 1400/03/30 1400/03/30
مناقصه واگذاری خرید و اجرای آسفالت ریزی 1400/03/20 1400/03/30
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر 1400/03/20 1400/03/30
مناقصه خریدو اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح 1400/03/20 1400/03/30
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر 1400/02/26 1400/02/26
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/02/26 1400/02/26
مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری معابر 1400/02/26 1400/02/26
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر به مقدار ۲۰۸۵۵ مترمربع به ضخامت ۶ سانتی متر 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری معابر 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات شهری 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 29 نفر جهت انجام خدمات شهری 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه خریدو اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/02/16 1400/02/26
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه واگذاری خدمات شهری 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری 1400/01/21 1400/01/31
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر 1400/01/21 1400/01/31
صفحه 1 از 12