کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8074971 مناقصه خرید انواع کابل خاکی ژله فیلد استان مازندران 1403/03/20 رجوع به آگهی
8062887 مناقصه خرید فیبر نوری استان مازندران 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060750 مناقصه خرید 50 دستگاه 5616 استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060575 مناقصه خرید سیم رانژه دوسیمه 05-2 سفید و مشکی استان مازندران 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060570 مناقصه خرید فیبر نوری 48/24/12 کر استان مازندران 1403/03/16 رجوع به آگهی
8058872 مناقصه خرید سیم رانژه دوسیمه 5-2 سفید و مشکی استان مازندران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8022522 مناقصه درخواست خرید عدسی 04 از شرکتهای تولید کننده vendor list tci استان مازندران 1403/03/06 رجوع به آگهی
8022256 مناقصه ترمیم مسیر حفاری دوراهی بلده تابالاتر از پیمود و کدیرسر استان مازندران 1403/03/06 رجوع به آگهی
8019343 مناقصه خرید باتری که اتصالات آن به صورت l شکل و همچنین متعلقات هر سری باتری (24 سلول) استان مازندران 1403/03/05 رجوع به آگهی
8019211 مناقصه ترمیم مسیر حفاری دوراهی استان مازندران 1403/03/05 رجوع به آگهی
8004114 مناقصه ترمیم مسیر حفاری رویان استان مازندران 1403/02/31 رجوع به آگهی
8003754 مناقصه خرید و اجرا طرح ارتباط فیبر نجما و واگذاری FTTH استان مازندران 1403/02/31 رجوع به آگهی
7990163 مناقصه خرید و اجرا طرح ارتباط فیبر نجما و واگذاری FTTH استان مازندران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7968666 مناقصه خرید و اجرا طرح فیبر در سطح مدیریت مخابرات استان مازندران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7968575 مناقصه ترمیم مسیر حفاری طرحهای کابل و فیبر استان مازندران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7955704 مناقصه خرید و اجرا طرح فیبر دسترسی استان مازندران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7955117 مناقصه خرید باتری که اتصالات آن به صورت شکل و همچنین متعلقات هر سری باتری استان مازندران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7950070 مناقصه ترمیم مسیر حفاری استان مازندران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7949159 مناقصه ترمیم مسیر حفاری رویان( کاسگرمحله) استان مازندران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7949154 مناقصه خرید باتری که اتصالات آن به صورت I شکل و همچنین متعلقات هر سری باتری (24 سلول) بصورت صندوق جداگانه استان مازندران 1403/02/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54