کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397756 مناقصه ارزیابی ریسک صاعقه و طراحی سامانه صاعقه گیر و سیستم های ارت ایستگاه در تاسیسات شرکت گاز استان مرکزی 1402/09/12 1402/10/02
7393140 مناقصه واگذاری عملیات گازرسانی به روستا استان مرکزی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7381812 مناقصه عملیات گازرسانی به روستای سلطان احمدلو از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/23
7379888 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE استان مرکزی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7374917 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE به تعداد تقریبی 13 نفر نیرو استان مرکزی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7356262 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE استان مرکزی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353545 مناقصه پیگیری وصول مطالبات مشترکین خانگی و تجاری و صنعتی در پنج ناحیه و صدور و تحویل اخطار،قطع و وصل گاز عندالزوم و ارائه گزارش های وصول روزانه به نماینده کارفرما استان مرکزی 1402/08/29 1402/09/14
7348318 مناقصه خرید خدمات مشاوره تامین نیروهای نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/18
7346397 مناقصه پیگیری وصول مطالبات مشترکین خانگی و تجاری و صنعتی در پنج ناحیه و صدور و تحویل اخطار،قطع و وصل گاز عندالزوم و ارائه گزارش های وصول روزانه به نماینده کارفرما استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/14
7300175 مناقصه پیگیری وصول مطالبات مشترکین خانگی و تجاری و صنعتی در پنج ناحیه و صدور و تحویل اخطار،قطع و وصل گاز عندالزوم استان مرکزی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7290744 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی وصول مطالبات از مشترکین شرکت گاز استان استان مرکزی 1402/08/20 1402/09/07
7275035 مناقصه احداث ایستگاه TBS استان مرکزی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7274222 مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح زون شهرستانها استان مرکزی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7273265 مناقصه احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی استان مرکزی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7267869 مناقصه احداث ایستگاه TBS استان مرکزی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7267697 مناقصه احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی استان مرکزی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7267673 مناقصه احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی استان مرکزی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7267670 مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح زون شهرستان های استان مرکزی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7267669 مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح زون استان مرکزی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7254593 مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، نصب و راه اندازی مرکز داده (دیتا سنتر) استان مرکزی 1402/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 139