کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6842073 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید 18180 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ - خرید 13330 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1402/05/04 1402/05/11
6839143 مناقصه خرید 18180 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان هرمزگان 1402/05/03 1402/05/11
6839141 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 13330 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1402/05/03 1402/05/11
6838929 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید 18180 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ - خرید 13330 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1402/05/03 1402/05/11
6692859 مناقصه خرید کفشک ترمز استان هرمزگان 1402/03/30 رجوع به آگهی
6690336 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 18180 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان هرمزگان 1402/03/29 1402/04/06
6690335 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 13330 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1402/03/29 1402/04/06
6690333 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 13330 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1402/03/29 1402/04/06
6687008 مناقصه خرید کفشک ترمز استان هرمزگان 1402/03/29 رجوع به آگهی
6438871 مناقصه بهسازی تجهیزات و کانال های مسیر کابل های فیبر نوری و پاور بلاک میانی استان هرمزگان 1402/01/22 1402/01/28
6433093 مناقصه بهسازی تجهیزات و کانال های مسیر کابل های فیبر نوری و پاور بلاک میانی بین بلاک استان هرمزگان 1402/01/21 1402/01/28
6335333 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1401/12/07 1401/12/13
6333751 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان استان هرمزگان 1401/12/07 1401/12/13
6326827 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1401/12/06 1401/11/15
6287227 مناقصه بهسازی تجهیزات و کانال های مسیر کابل های فیبر نوری استان هرمزگان 1401/11/26 1401/12/02
6286690 مناقصه بهسازی تجهیزات و کانالهای مسیر کابلهای فیبر نوری و پاور بلاک استان هرمزگان 1401/11/26 1401/12/02
6278733 مناقصه بهسازی تجهیزات و کانالهای مسیر کابلهای فیبر نوری و پاور بلاک استان هرمزگان 1401/11/25 1401/12/02
6157876 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1401/10/28 1401/11/15
6156304 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان استان هرمزگان 1401/10/27 1401/11/05
6152518 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1401/10/27 1401/11/15
صفحه 1 از 43