کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8106643 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان هرمزگان 1403/03/26 1403/04/02
8106641 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1403/03/26 1403/04/02
8106640 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1403/03/26 1403/04/02
8105609 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل: خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ - خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1403/03/26 1403/04/02
7962829 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید کفشک ترمز چدنی بزرگ - کفشک ترمز چدنی کوچک - کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1403/02/23 1403/02/29
7957402 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/29
7957184 مناقصه خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/29
7957183 مناقصه خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/29
7954394 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل - خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ - خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/29
7872659 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیروحرکت سیرجان استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/09
7870004 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/09
7773607 مناقصه بهره برداری از اماکن شامل: بهره برداری از غرفه تریا و تنقلات ایستگاه - بهره برداری از رستوران -بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری و ... استان هرمزگان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7770223 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیروحرکت سیرجان استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/27
7770014 مناقصه بهره برداری از رستوران استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/27
7768423 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/27
7570905 مناقصه رستوران استان هرمزگان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7568515 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان استان هرمزگان 1402/11/01 1402/11/07
7566145 مناقصه بهره برداری از رستوران استان هرمزگان 1402/10/30 1402/11/07
7565634 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیروحرکت استان هرمزگان 1402/10/30 1402/11/07
7564205 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو استان هرمزگان 1402/10/30 1402/11/07
صفحه 1 از 44