مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/05 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل ف... 1399/09/05 1399/09/09
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل ف... 1399/09/04 رجوع به آگهی
- واگذاری قرائت کنتور و ووصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و... 1399/09/04 1399/09/09
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی و نصب، تعو... 1399/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت کنتور و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و توزی... 1399/09/03 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و وصول مطالبات امور برق مشترکین 1399/09/03 1399/09/09
انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی و نصب، تعو... 1399/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5