مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی خطوط تغذیه ، توزیع و انشعابات شهری و روستایی 1398/11/08 1398/11/10
تعیین پیمانکار بازرسی تانکر و کشتی 1398/11/08 رجوع به آگهی
تعیین پیمانکار بازرسی تانکر و کشتی 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات نشت یابی 1398/11/06 1398/11/16
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاهای موضوع تقاضای خرید خارج کشور و صدور گواهینامه 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نشت یابی 1398/11/06 رجوع به آگهی
Provision of Production Testing Service for EBS oilfield 1398/11/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاهای موضوع تقاضای خرید خارج کشور و صدور گواهینامه 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری پیگرانی هوشمند خطوط لوله "8 اینچ 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بازرسی فنی شرکت 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3