کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853583 مناقصه پروژه تجهیز و توسعه آزمایشگاه تست و آزمون رنگ خودرو سکوبندی و زیرساخت این خودرو استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1