کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859060 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858149 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858019 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
صفحه 1 از 1