مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات و خرید پمپ‌های اصلی سیستم آب آتش‌نشانی و پمپ‌های جوکی بر روی سکو 1400/02/05
مناقصه نصب و راه اندازی اعلان حریق مرکز بهره برداری خطوط لوله 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه کاربری سازی خودروی آتش نشانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خودروی آتش نشانی بنز مدل ۱۹۲۴ 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/02/04
مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه پیمانکاری نظافت و خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری و جمع آوری پسماندها و سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکال، مکانیکال، گازرسانی و اعلام و اطفای حریق 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی 1400/02/06
مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1400/01/30 1400/02/06
صفحه 1 از 1