کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7879660 مناقصه واگذاری فنس کشی محوطه سایت جدید پسماند شهرداری استان آذربایجان غربی 1403/02/04 1403/02/06
صفحه 1 از 1