مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نصب و تعویض 10000 کنتور و نصب 4000 رگولاتور در سطح ناحیه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و تعویض ۵۵۰۰ کنتور و نصب ۳۰۰۰ رگولاتور 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات امداد ،نگهدارتعمیرات تاسیسات گازرسانی ...خدمات کنتور خوانی 1400/09/10 1400/09/24
مناقصه نصب و تعویض تجهیزات کنتور و رگولاتور 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و تعویض 5500 کنتور و 3000 رگولاتور 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه واگذاری نصب و تعویض 10000 کنتور و نصب 4000 رگولاتور 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نصب و تعویض تجهیزات کنتور و رگولاتور 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و تعویض 10000 کنتور و نصب 4000 رگولاتور 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و تعویض ۵۵۰۰ کنتور و نصب ۳۰۰۰ رگولاتور 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خدمات نصب کنتور و رگولاتور 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ،گازبانی وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع اداری نشتی و... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات و گابیون بندی خطوط گازدار شبکه و تغذیه 1400/09/10 1400/09/29
مناقصه -نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور-ساخت و نصب 300 علمک پراکنده و اجرای 8000 متر شبکه حفره خالی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی وصول مطالبات خدمات عمومی ،تعویض کنتور ور فع نشتی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات و گابیون بندی خطوط گازدار شبکه و تغذیه در شهرستان 1400/09/10 1400/09/29
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ،گازبانی، وصول مطالبات ،تعویض کنتور ور فع نشتی و... 1400/09/10 1400/09/16
صفحه 1 از 1