کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882798 مناقصه طرح مطالعات شکافت هیدرولیکی استان تهران 1403/02/04 1403/02/12
7882769 مناقصه مهندسی تفصیلی، تأمین کالا، ساخت، حمل و نصب جکت استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1