کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860794 مناقصه اجاره جایگاه شماره یک و دو استان گلستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1