کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7861090 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال سنگی آبرو ودال گذاری استان زنجان 1403/01/30 1403/02/04
7861081 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی جنوبی استان لرستان 1403/01/30 1403/02/06
7861080 مناقصه احداث دیوار حائل استان لرستان 1403/01/30 1403/02/06
7861022 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه استان فارس 1403/01/30 1403/02/05
7860953 مناقصه تهیه مصالح و خط کشی با رنگ دو جزئی استان اردبیل 1403/01/30 1403/02/04
7860839 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای جدولگذاری دشت ناصر(شهرک آل یاسین) استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
7860686 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای جدولگذاری کوهستان 19 استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
7860685 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت دشت ناصر استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
7860684 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت شهرک استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
7860639 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پیاده روسازی دشت ناصر استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
7860635 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور استان تهران 1403/01/30 1403/02/10
صفحه 1 از 1